ขนส่งสินค้าจากจีน
Lifestyle

ขนส่งสินค้าจากจีนต้องมีอะไรบ้าง

หลายคนคงได้ทำความรู้จกเกี่ยวกับการสั่งของจากจีนกันมาบ้างแล้ว ซึ่งในกระบวนการสั่งของนั้นคงไม่ยากเพียงแค่ค้นหาแล้วกดเลือกสินค้าที่ต้องการ แต่จะมายากก็ตรงที่กระบวนการทางเอกสารเพื่อขนส่งสินค้าจากจีน ซึ่งบางคนเป็นมือใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านนี้ ทำให้การขนส่งสินค้าจากจีนนั้นสะดุด วันนี้มาดูกันดีกว่าว่าในการขนส่งสินค้าจากจีนนั้นต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ใบขนสินค้าขาเข้าหรือเอกสารอื่นที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาเข้า ซึ่งใบขนสินค้าขาเข้าหรือเอกสารอื่นที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขา กรมศุลกากรจะเป็นผู้กําหนดให้ผู้นําเข้าใช้สําหรับพิธีการศุลกากร มีดังนี้  1.1 ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค้าเพิ่ม (กศก. 99/1) ใช้สําหรับการนําเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท (ยกเว้นสินค้าที่กรมศุลกากรกําหนดให้ใช้ใบขนฯ ประเภทอื่น) 1.2 คำร้องขอผ่อนผันรับของ-ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้สำหรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าก่อนปฏิบัติพิธีการตามที่กรมศุลกากรกําหนด 1.3 แบบ A.T.A. Carnet เอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ ที่ใช้ใน การผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้าชั่วคราว ใช้สําหรับการนําเข้าหรือส่งออกสินค้าชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา 1.4 ใบขนสินค้าถ่ายลํา(ใบแนบ 9)(แบบที่ 379) ใช้สําหรับพิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายลํา 1.5 ใบขนสินค้าผ่านแดน (แบบที่ 448) ใช้สําหรับพิธีการศุลกากรสินค้าผ่านแดนตามความตกลงที่ประเทศไทยทําไว้กับประเทศต่างๆ  เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําใบขนสินค้าขาเข้า 2.1 ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L หรือ Air Waybill : AWB…