ขนส่งสินค้าจากจีนต้องมีอะไรบ้าง

ขนส่งสินค้าจากจีน

หลายคนคงได้ทำความรู้จกเกี่ยวกับการสั่งของจากจีนกันมาบ้างแล้ว ซึ่งในกระบวนการสั่งของนั้นคงไม่ยากเพียงแค่ค้นหาแล้วกดเลือกสินค้าที่ต้องการ แต่จะมายากก็ตรงที่กระบวนการทางเอกสารเพื่อขนส่งสินค้าจากจีน ซึ่งบางคนเป็นมือใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านนี้ ทำให้การขนส่งสินค้าจากจีนนั้นสะดุด วันนี้มาดูกันดีกว่าว่าในการขนส่งสินค้าจากจีนนั้นต้องมีเอกสารอะไรบ้าง

  1. ใบขนสินค้าขาเข้าหรือเอกสารอื่นที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาเข้า

ซึ่งใบขนสินค้าขาเข้าหรือเอกสารอื่นที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขา กรมศุลกากรจะเป็นผู้กําหนดให้ผู้นําเข้าใช้สําหรับพิธีการศุลกากร มีดังนี้ 

1.1 ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค้าเพิ่ม (กศก. 99/1) ใช้สําหรับการนําเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท (ยกเว้นสินค้าที่กรมศุลกากรกําหนดให้ใช้ใบขนฯ ประเภทอื่น)

1.2 คำร้องขอผ่อนผันรับของ-ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้สำหรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าก่อนปฏิบัติพิธีการตามที่กรมศุลกากรกําหนด

1.3 แบบ A.T.A. Carnet เอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ ที่ใช้ใน การผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้าชั่วคราว ใช้สําหรับการนําเข้าหรือส่งออกสินค้าชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา

1.4 ใบขนสินค้าถ่ายลํา(ใบแนบ 9)(แบบที่ 379) ใช้สําหรับพิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายลํา

1.5 ใบขนสินค้าผ่านแดน (แบบที่ 448) ใช้สําหรับพิธีการศุลกากรสินค้าผ่านแดนตามความตกลงที่ประเทศไทยทําไว้กับประเทศต่างๆ

  1.  เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําใบขนสินค้าขาเข้า

2.1 ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L หรือ Air Waybill : AWB )

2.2 บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

2.3 เอกสารอย่างอื่น หรือคําสําแดงเกี่ยวกับการนําเข้า ซึ่งผู้ขายหรือผู้ส่งของที่อยู่ต่างประเทศทําขึ้นและส่งเข้ามา หรือเอกสารการติดต่อระหว่างผู้ส่งของและผู้นําของเข้า หรือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าจากจีน เช่น ผู้รับบรรทุก ผู้รับประกันภัยธนาคาร เป็นต้น

2.4 ใบอนุญาตนําเข้าหรือเอกสารอื่นใด กรณีที่ของนําเข้านั้นเป็นของต้องกํากัดตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.5 กรณีนําเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ควรมีเอกสารใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสาร รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet)เนื่องจากเอกสารเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย ขนส่งสินค้าจากจีนหรือการนำเข้าสินค้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน สินค้าจะไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรได้ หากไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

Related Post